User avatar

Michael Stöckel

Based in Berlin, I graduated with a Master of International Economics from Berlin School of Economics and Law in 2019. Before studying economics I graduated from the Master of Public Administration (Verwaltungswissenschaft) from Universität Potsdam and the Bachelor of European Studies from Maastricht University.

Sống và làm việc tại Berlin, ông tốt nghiệp Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế tại Trường Kinh tế và Luật Berlin năm 2019. Trước khi theo học kinh tế, ông đã tốt nghiệp Thạc sĩ Hành chính Công từ Đại học Potsdam và Cử nhân Nghiên cứu Châu Âu từ Đại học Maastricht.

Courses