User avatar

Markus Wissen

I am a professor of social sciences at Berlin School of Economics and Law. My main area of work is socio-ecological transformation. In particular, I am interested in the labour-environment relationship as well as in mobility and transport. More recently, I have conducted a reserch project on the role of workers in the transformation of the automotive industry, featuring issues of conversion and democracy.

Ông là giáo sư khoa học xã hội tại Trường Kinh tế và Luật Berlin. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là chuyển đổi sinh thái xã hội. Đặc biệt, ông quan tâm đến mối quan hệ lao động - môi trường cũng như sự di chuyển và giao thông. Mới đây, ông đã thực hiện một dự án về vai trò của người lao động trong quá trình chuyển đổi của ngành công nghiệp ô tô, bao gồm các vấn đề về chuyển đổi và dân chủ.

Courses