User avatar

Alana Dave

Alana Dave là Giám đốc Giao thông Đô thị tại Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế (ITF), có trụ sở tại London. Alana điều hành chương trình toàn cầu của ITF về giao thông công cộng, bao gồm một số dự án chiến lược về tác động tới lao động và các vấn đề của người lao động, bao gồm cả việc chuyển đổi từ việc làm phi chính thức sang chính thức. Bà đã đã điều hành việc phát triển chính sách giao thông công cộng của công đoàn toàn cầu nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc làm bền vững, chính thức hóa, công bằng xã hội và khí hậu, và bình đẳng giới. Alana đại diện cho ITF trong các mối quan hệ đối ngoại với các nhà hoạch định chính sách và các nhà tuyển dụng của hệ thống phương tiện giao thông công cộng.

Courses