User avatar

Silpa Satheesh

Silpa is an Assistant Professor in the School of Social Sciences at Mahatma Gandhi University, Kerala, India. Her research interests include social movements, labour-environmental relations, ethnography and political economy. She holds a PhD in Sociology from University of South Florida.

Silpa là Trợ lý Giáo sư tại Trường Phát triển tại Đại học Mahatma Gandhi. Các mối quan tâm nghiên cứu của bà bao gồm các phong trào xã hội, quan hệ lao động - môi trường, dân tộc học và kinh tế chính trị. Bà nhận bằng Tiến sĩ Xã hội học tại Đại học Nam Florida.

Cours