User avatar

Nora Räthzel

I am senior professor at the University of Umeå, Sweden. I live in Spain, near Barcelona. Over the past 12 years I have been working on the perceptions, practices and policies of trade unions regarding the environment/nature. Before I did research on transnational corporations from the standpoint of workers and ethnic and gender relations in everyday life. If you are interested in my projects and publications you can visit my website at the University of Umeå, department of Sociology: https://www.umu.se/en/staff/nora-rathzel/
You can find most of my publications at research gate: https://www.researchgate.net/profile/Nora_Raethzel

Bà là giáo sư danh dự tại Đại học Umeå, Thụy Điển. Bà sống ở Tây Ban Nha, gần Barcelona. Trong 12 năm qua, bà đã nghiên cứu về nhận thức, thực tiễn và chính sách của công đoàn về môi trường / thiên nhiên. Trước đó, bà đã nghiên cứu về các tập đoàn xuyên quốc gia từ quan điểm của người lao động và các mối quan hệ sắc tộc và giới tính trong cuộc sống hàng ngày. Nếu bạn quan tâm đến các dự án và ấn phẩm của bà, bạn có thể truy cập trang web tại Đại học Umeå, khoa Xã hội học: https://www.umu.se/en/staff/nora-rathzel/

Bạn cũng có thể tìm thấy hầu hết các ấn phẩm của Nora Räthzel tại Cổng nghiên cứu: https://www.researchgate.net/profile/Nora_Raethzel

Cours