FREE
MOOC

Workers' Rights in a Global Economy

Module 2: Convention 189

0 comments

"Hallituksen esitys eduskunnalle kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi" http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140093

AKAVA lausunto: http://www.akava.fi/uutishuone/lausunnot/lausuntoarkisto/akavan_lausunnot_2011/2.11.2011_tem_ilon_kotityota_koskeva_yleissopimus_(nro_189)_ja_suositus_(nro_201)

Your Comment

Please login to leave a comment.